Regulamin sklepu Sklep.GazetaPolska.pl

Sklep “Gazety Polskiej” działająca pod adresem sklep.GazetaPolska.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę:

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 63/43
NIP: 521 052 44 33, Regon: 010058701, KRS: 0000220368

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są
uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim  sklep.GazetaPolska.pl  dokona skompletowania i wysłania
zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek do punktu odbioru zamówień.

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal przedsiębiorstwa sklep.GazetaPolska.pl, w którym można odbierać
towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez Klienta. Lokal mieści się przy ul.  Filtrowej 63/43 w
Warszawie.

Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia.
Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:
1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklep.gazetapolska.pl
2. W punktach odbioru zamówień
3. Telefonicznie (Dział Obsługi Klienta)

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie
wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest
niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji
zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklep.gazetapolska.pl jest chwila
otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu
kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres
e-mail.

§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie sklep.gazetapolska.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2. Ceny znajdujące się przy każdej książce zawierają koszt dostawy na terenie Polski.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklep.GazetaPolska.pl w chwili składania
zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie
zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy za granicę)
przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt
dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt")
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z
góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:
Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień:
1. Osobiście gotówką lub kartą - w przypadku, gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień
Gdy zamówienie ma być wysłane:
1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej
usługę dostarczenia paczki.
2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.
3. Przelewem bankowym na konto: PEKAO SA 61 1240 6003 1111 0010 7516 5807
Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać
numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklpe.GazetaPolska.pl zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Zamówienia będa realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

Sklep.GazetaPolska.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych,
zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie
składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz:
zakładka "Kontakt").

Sklep.GazetaPolska.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
Warunki rozpatrzenia reklamacji:
1. Dostarczenie wadliwej książki z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była
odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:
Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 63/43
z dopiskiem "reklamacja".
2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep.GazetaPolska.pl wymieni Klientowi
reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i
Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu
wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep.GazetaPolska.pl zwróci Klientowi całkowitą
należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy -
żądać stosownego obniżenia ceny.
3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony
Klientowi przez Sklep.GazetaPolska.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną
który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze
swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania
przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia
rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep.GazetaPolska.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym
Sklep.GazetaPolska.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
(ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep.GazetaPolska.pl).
2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sklep.GazetaPolska.pl na piśmie oświadczenie o
odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru
zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do
Sklep.GazetaPolska.pl na adres:
Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 63/43
z dopiskiem "zwrot".
Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep.GazetaPolska.pl prześle Klientowi
potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
5. Sklep.GazetaPolska.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
6. Sklep.GazetaPolska.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
7. Sklep.GazetaPolska.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklep.GazetaPolska.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych
osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia
zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o
warunkach zawarcia umowy z Sklep.GazetaPolska.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient
potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie
właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Sklep.GazetaPolska.pl oraz jej
warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.
Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej
w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
2. Sklep.GazetaPolska.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
Sklep.GazetaPolska.pl,
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Sklep.GazetaPolska.pl umowy,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sklep.GazetaPolska.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych,
których adresy są wskazane na stronie

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów pod adresem

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

.– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Obecność towarów na stronach Sklep.GazetaPolska.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy
Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 stycznia 2018 roku.